Notte di spettri,

portatrice di scherzi

... o di dolcetti!